Privacybeleid

Wij waarderen uw interesse in onze diensten en website (https://sofiaimplantcentre.com/), (onze “Website​” en onze diensten en producten samen, onze “Diensten”). Privacy bescherming is heel erg belangrijk voor ons en daarom zijn we ook toegewijd om uw privacy te respecteren. Dit privacybeleid bevat informatie over hoe wij gegevens verzamelen, opslaan, verwerken, overdragen en gebruiken die u als natuurlijk persoon identificeren of met u in verband worden gebracht (hierna “persoonsgegevens”) en waarop de Europese regelgeving inzake gegevensbescherming (de “GDPR”) van toepassing is. Persoonlijke informatie omvat alle persoonlijke data beschreven in Art. 4(1) GDPR.

Dit privacybeleid beschrijft niet de verwerking van persoonsgegevens wanneer Sofia Implant Centre persoonsgegevens verwerkt in geval van derde data verwerkers, bijvoorbeeld wanneer wij persoonsgegevens verwerken bij het verlenen van diensten aan klanten in de EU namens een gegevensverwerkingsovereenkomst in de hoedanigheid van gegevensverwerker. Als u vragen hebt over onze beschreven verwerking van persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de EU-entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

1. Wie beheert de data wanneer het op uw persoonlijke gegevens aankomt?

Wij, dat wil zeggen “Medical And Dental Centre Sofia Implant” Ltd., met registratie adres 251G Ring Road, Sofia, 1715, Bulgarije, en bedrijfsregistratie nummer 206304001 (“Sofia Implant Centre​” of “wij​”) is de verantwoordelijke voor de verwerking, of verwerkering van indien toepasselijk, de persoonsgegevens van de klant krachtens de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij zijn verantwoordelijk voor, en beheren, het verwerken van uw persoonlijke informatie. Mocht u contact met ons willen opnemen, kunt u onze contactgegevens vinden aan het einde van dit privacybeleid.

2. Welke persoonsgegevens worden door ons verzameld?

Om u goed van dienst te kunnen zijn zullen wij soms gegevens over u moeten verzamelen. Over het algemeen is dat de volgende informatie:

● Wanneer u een account aanmaakt: Uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, IP adres , tijdszone, taalinstellingen, werkgever, functie, alsmede informatie om uw account te beheren; informatie om het gebruik van Diensten mogelijk te maken; informatie voor facturering en betaling.

● Als u onze diensten gebruikt: Uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, tijdszone, werkgever, functie, taalinstellingen, IP-adres, profielfoto, evenals informatie over onze communicatie met u en alle aanvullende informatie die u ons verstrekt, zolang uw privacyinstellingen toegang tot deze gegevens toestaan.

● Als u accountgegevens van derden gebruikt om in te loggen op onze Diensten: Wij kunnen bepaalde informatie verzamelen die is gekoppeld aan uw account van derden, zoals uw naam, e-mailadres, tijdszone en een lijst van Facebook-pagina’s die u bezit (paginanamen, ID’s, categorieën, aantal ‘likes’).

● Als u contact met ons opneemt (via onze Website of via telefoon, e-mail of brief) of ons een aanvraag stuurt: Naam, e-mailadres, IP-adres, informatie over onze communicatie met u en eventuele aanvullende informatie die u ons verstrekt.

● Als u alleen onze Website gebruikt: Onze serverlogs van uw browser of apparaat, die het IP-adres, geolocatiegegevens, apparaatidentificatie, browsergegevens, browsertype (user agent, browserversie, enz.), apparaattype, apparaatmodel, versie van het besturingssysteem, schermresolutie, informatie over uw gebruik van onze Website (lijst bezochte pagina’s, enz.) en online activiteiten en informatie verkregen met het gebruik van cookies (zie punt 9 hieronder) kunnen omvatten.

3. Hoe verzamelen wij de gegevens?

De persoonlijke gegevens worden op veel manieren verzameld en dit kan omvatten:

● persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt: De meeste persoonlijke informatie die wij ontvangen komt vrijwillig van onze gebruikers tijdens het gebruik van onze Diensten, zoals bij het bezoeken van onze Website, het communiceren met ons of bij het aanvragen van onze Diensten.

U bent vrij om te kiezen welke informatie u aan ons wilt verstrekken en of u ons überhaupt informatie wilt verstrekken. Sommige informatie, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, en informatie over de door u aangevraagde Diensten kan echter noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze contractuele verplichtingen. Zonder het verstrekken van deze informatie kunt u bepaalde Diensten niet ontvangen of een contract met ons aangaan.

● Digitaal/technologish verzamelde persoonlijke gegevens: Terwijl u onze Website gebruikt, kunnen wij passieve informatie verzamelen door het gebruik van cookies. Zie punt 9 hieronder voor meer informatie.

● persoonlijke informatie die wij van derden ontvangen: Wij kunnen persoonlijke informatie over gebruikers ontvangen van derden, zoals sociale mediasites, wetshandhavingsinstanties, aanbieders van screening door derden en marketingadviseurs.

4. Waarom en op welke rechtsgrondslag verzamelen en gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Let wel, de mededeling over de rechtsgronden verwijst naar de rechtsgronden onder de GDPR. De redenen voor het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen verschillen afhankelijk van de reden voor de verzameling. Regelmatig gebruiken wij uw gegevens voor de volgende doeleinden en op de volgende rechtsgronden:

● Wij gebruiken uw informatie om onze contractuele diensten uit te voeren of voordat wij een contract met u aangaan. Als u Diensten reserveert bij Sofia Implant Centre of als u contact met ons opneemt om onze Diensten aan te vragen, gebruiken wij uw gegevens om u deze Diensten te kunnen leveren. Informatie die wij gebruiken omvat: informatie die wij nodig hebben om contact met u op te nemen of anderszins met u te communiceren; indien u een geregistreerde gebruiker bent: informatie om uw account te beheren; informatie om het gebruik van Diensten mogelijk te maken; informatie voor facturering en betaling.

● Wij gebruiken uw informatie indien verantwoord door onze legitieme belangen. Het gebruik van uw gegevens kan ook noodzakelijk zijn voor onze eigen zakelijke belangen. Wij kunnen sommige van uw gegevens bijvoorbeeld gebruiken om onze bedrijfsprestaties te evalueren en te beoordelen, financiële overzichten op te stellen; onze Diensten te verbeteren of om potentiële cyberbeveiligingsbedreigingen te identificeren. Indien nodig kunnen wij uw gegevens ook gebruiken om rechtsvorderingen aan te gaan of ons daartegen te verdedigen.

● Wij gebruiken uw informatie na uw toestemming. In sommige gevallen kunnen wij u vragen ons afzonderlijk toestemming te geven voor het gebruik van uw gegevens. Het staat u vrij uw toestemming te weigeren en de weigering zal voor u geen negatieve gevolgen hebben. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met toekomstige van kracht treding. Als u ons toestemming hebt gegeven om uw gegevens te gebruiken, zullen wij deze uitsluitend gebruiken voor de doeleinden die in het toestemmingsformulier zijn vermeld. Hieronder vallen ook onze marketingcampagnes. Als u zich aanmeldt voor onze e-mailnieuwsbrief of wanneer u ons uw e-mailadres verstrekt om ons toe te staan dit e-mailadres te gebruiken voor e-mailmarketing, gebruiken wij uw persoonsgegevens in onze e-mailmarketingcampagnes. U kunt zich te allen tijde afmelden voor onze e-mailnieuwsbrief door de link te volgen om u af te melden onderaan onze marketing e-mails. U kunt ook contact met ons opnemen via het e-mailadres dat aan het einde van dit Privacybeleid staat, om ons te verzoeken u van onze e-maillijst te verwijderen.

● Wij gebruiken uw gegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wij zijn verplicht om bepaalde informatie te bewaren vanwege wettelijke vereisten, bijvoorbeeld fiscale of commerciële wetten. Wij zullen uw gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld. Wij zullen uw informatie niet voor andere doeleinden gebruiken. Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor geautomatiseerde individuele besluitneming.

5. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij delen uw persoonlijke informatie met de volgende derden:

Dienstverleners en adviseurs: Externe verkopers en andere dienstverleners die diensten voor ons of namens ons uitvoeren, waaronder marketingcampagnediensten, het leveren van mailing- of e-maildiensten, belasting- en boekhouddiensten, productuitvoering, betalingsverwerking, diensten voor gegevensverbetering, fraudepreventie, webhosting of het leveren van analysediensten; Deze derden omvatten: Google Cloud, Microsoft Azure, MailChimp, Intercom, Stripe, Facebook, enz. Dergelijke dienstverleners zijn door passende gegevensverwerkingsovereenkomsten verplicht de gegevens uitsluitend namens en in opdracht van Sofia Implant Centre te verwerken.

● Promotionele partners: Derden waarmee wij samenwerken voor promotionele activiteiten, die in het kader van deze activiteiten bij naam zullen worden genoemd. Sofia Implant Centre heeft in het verleden niet samengewerkt met derden die promotionele activiteiten verzorgen, maar is van plan om in de toekomst met dergelijke partijen samen te werken. Sofia Implant Centre werkt momenteel echter niet samen met een dergelijke derde partij. Deze partners zullen in het kader van deze activiteiten bij naam worden genoemd. Voor alle duidelijkheid: Sofia Implant Centre zal geen persoonsgegevens van klanten verwerken voor reclamedoeleinden of reclame aanbieden in de diensten.

● Inkopers en derden in verband met zakelijke transacties: Persoonsgegevens kunnen worden bekendgemaakt aan derden in verband met een transactie die verband houdt met Sofia Implant Centre, zoals een fusie, verkoop van activa of aandelen van Sofia Implant Centre, reorganisatie, financiering, wijziging van de zeggenschap of overname van ons bedrijf of een deel daarvan, of in geval van een faillissement of een soortgelijke procedure.

● Wetshandhaving, regelgevende instanties en andere partijen om juridische redenen: Derden zoals vereist door de wet of dagvaarding of als we redelijkerwijs geloven dat een dergelijke actie noodzakelijk is om: (a) te voldoen aan de wet en aan redelijke verzoeken van wetshandhavers; (b) om onze juridische claims af te dwingen of om de veiligheid of integriteit van onze Diensten te beschermen; en/of (c) om de rechten, eigendom of persoonlijke veiligheid van Sofia Implant Center, onze bezoekers of anderen uit te oefenen of te beschermen.

6. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor wij de persoonsgegevens verzamelen, in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen en legitieme zakelijke belangen. In het algemeen wordt informatie die in de loop van het verlenen van onze dienst wordt verkregen, binnen enkele dagen voor algemene toegang geblokkeerd en uiterlijk 3 jaar na het einde van het verlenen van onze dienst verwijderd, tenzij om een eerdere verwijdering wordt verzocht of een eerdere verwijdering is overeengekomen, of wettelijke bewaarvoorschriften een langere bewaring vereisen of wij dergelijke gegevens moeten bewaren voor onze eigen legitieme belangen, bijvoorbeeld de verdediging tegen IT-beveiligingsdreigingen. Nationale commerciële of financiële codes kunnen bijvoorbeeld vereisen dat bepaalde informatie tot 10 jaar wordt bewaard.

7. Hoe beschermen wij uw gegevens?

Wij passen diverse veiligheidsmaatregelen toe om de veiligheid van uw persoonlijke informatie te handhaven wanneer u onze Diensten gebruikt. In het geval dat informatie onder ons beheer gecompromitteerd is als gevolg van een inbreuk op de beveiliging, zullen wij redelijke stappen ondernemen om de situatie te onderzoeken en, waar nodig, de personen van wie de informatie gecompromitteerd kan zijn, hiervan op de hoogte stellen en andere stappen ondernemen, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

8. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens bij een internationale overdracht van gegevens?

Aangezien wij in de EU gevestigd zijn, wordt alle informatie die u verstrekt in de EU verwerkt en opgeslagen. Als u zich buiten de Europese Unie of de Europees Economische Ruimte bevindt, kan dit betekenen dat uw persoonsgegevens worden opgeslagen in een rechtsgebied dat een beschermingsniveau biedt dat in bepaalde gevallen minder bescherming biedt voor uw persoonsgegevens dan het rechtsgebied waar u gewoonlijk verblijft. Als wij informatie uit de Europese Unie doorgeven aan derden buiten de Europese Unie en aan landen die niet zijn onderworpen aan regelingen die worden geacht een adequate norm voor gegevensbescherming te bieden, zullen wij ofwel contracten sluiten die zijn gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de EU met deze partijen, ofwel informatie doorgeven onder het toepassingsgebied van het EU/VS-privacyschild. Als u meer wilt weten over de beveiligingen die wij gebruiken, kunt u contact met ons opnemen via de gegevens aan het einde van dit privacybeleid.

Wij zullen redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en dit Privacybeleid worden behandeld.

9. Cookies en andere technologieën gebruikt om gegevens te verzamelen.

De Diensten gebruiken cookies, webbakens, bestandsinformatie en soortgelijke technologieën om u te onderscheiden van andere gebruikers van de Diensten. Dit helpt ons om u een goede ervaring te bieden wanneer u de Diensten bekijkt en stelt ons ook in staat om de Diensten te verbeteren. Cookies zijn stukjes code die het mogelijk maken de ervaring van de Diensten te personaliseren door uw informatie op te slaan, zoals uw gebruikers-ID en andere voorkeuren. Een cookie is een klein gegevensbestand dat wij overbrengen naar de harde schijf van uw apparaat (zoals uw computer of smartphone) voor registratiedoeleinden. Wij gebruiken of kunnen de gegevens die via deze technologieën worden verzameld gebruiken om:

(a) informatie onthouden zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren tijdens uw bezoek of de volgende keer dat u de site bezoekt;

(b) aangepaste, gepersonaliseerde inhoud en informatie te verstrekken, met inbegrip van gerichte inhoud en reclame;

(c) u identificeren op meerdere apparaten;

(d) de effectiviteit van onze diensten en aanbiedingen te controleren;

(e) samengevoegde statistieken te controleren, zoals het totale aantal bezoekers, verkeer, gebruik en demografische patronen op onze Website;

(f) technologische problemen te diagnosticeren of op te lossen; en

(g) om onze diensten te plannen en te verbeteren.

Wij gebruiken de volgende type cookies:

● Strikt noodzakelijke cookies. Dit zijn cookies die nodig zijn voor de essentiële werking van de Diensten, zoals het authentiseren van gebruikers en het voorkomen van frauduleus gebruik.

● Analytische/prestatiecookies. Hiermee kunnen wij het aantal bezoekers herkennen en tellen en zien hoe bezoekers zich tijdens het gebruik van de Diensten gedragen. Dit helpt ons de werking van de diensten te verbeteren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat gebruikers gemakkelijk vinden wat ze zoeken.

● Functionele cookies​. Deze worden gebruikt om u te herkennen wanneer u terugkeert naar de Diensten. Hierdoor kunnen wij onze inhoud voor u personaliseren, u bij naam begroeten en uw voorkeuren onthouden (bijvoorbeeld uw taalkeuze of regio).

● Doelgerichte cookies. Deze cookies registreren uw bezoek aan onze Website, de pagina’s die u hebt bezocht, de links die u hebt gevolgd en kunnen ook informatie verzamelen over uw online activiteiten nadat u onze Website hebt verlaten. Wij gebruiken deze informatie om onze website, de daarop getoonde reclame en de marketingberichten die wij u toesturen beter af te stemmen op uw interesses. Wij kunnen deze informatie ook delen met derden die voor dit doel een dienst aan ons verlenen.

● Cookies van derden. Houd er rekening mee dat adverteerders en andere derden hun eigen cookies kunnen gebruiken wanneer u op een advertentie of link op onze Website klikt. Deze derden zijn verantwoordelijk voor hun eigen cookie- en privacybeleid.

Hoe kunt u de cookies beheren? De cookies die wij gebruiken zijn ontworpen om u te helpen het meeste uit de Diensten te halen, maar als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u met de meeste browsers uw cookie-instellingen wijzigen. Houd er rekening mee dat als u ervoor kiest om cookies te weigeren, u mogelijk niet de volledige functionaliteit van de Diensten kunt gebruiken. Deze instellingen vindt u meestal in het menu “opties” of “voorkeuren” van uw browser. Om deze instellingen te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn, anders kunt u de “Help”-optie in uw browser gebruiken voor meer details.

Andere hulpmiddelen: Wij kunnen analytische gegevens verzamelen of gebruik maken van analytische tools van derden, zoals Yandex Metrica, Google Tag Manager, Fullstory, Appcues en Intercom, om ons te helpen verkeer en gebruikstrends voor de Dienst te meten en meer inzicht te krijgen in de demografie van onze gebruikers.

10. Uw privacyrechten indien u zich in Californië bevindt.

Als u in Californië woont, kunt u op grond van “California Civil Code Section 1798.83” informatie opvragen over de bekendmaking van persoonlijke informatie aan derden voor hun direct marketing doeleinden gedurende het onmiddellijk voorafgaande kalenderjaar. U kunt elk jaar één verzoek indienen door een e-mail te sturen naar info@sofiaimplantcentre.com.

11. Welke rechten en keuzes u hebt u?

Wij willen dat u uw rechten en keuzes begrijpt met betrekking tot de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens kunnen gebruiken. Afhankelijk van hoe u uw informatie gebruikt, kunnen deze rechten en keuzes het volgende omvatten:

● Individuele rechten. U hebt krachtens de toepasselijke privacywetgeving specifieke rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben, waaronder een recht op toegang en verwijdering en een recht om bepaalde verwerkingsactiviteiten te voorkomen. U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens die wij bewaren:

● Recht op toegang. Het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens.

● Recht op rectificatie. Het recht om zonder onnodige vertraging rectificatie van uw persoonsgegevens te verkrijgen wanneer die persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn.

● Recht op verwijdering. Het recht om uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden zonder onnodige vertraging te laten wissen, bijvoorbeeld wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt.

● Recht op beperking. Het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens door ons in bepaalde omstandigheden, zoals wanneer de juistheid van de persoonsgegevens door u wordt betwist, gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van die persoonsgegevens te controleren.

● Recht op overdraagbaarheid. Dankzij het recht op overdraagbaarheid kunt u persoonlijke informatie gemakkelijk verplaatsen, kopiëren of overdragen van de ene organisatie naar de andere.

● Recht op bezwaar. U hebt het recht bezwaar te maken tegen elke verwerking op basis van onze legitieme belangen wanneer er redenen zijn die verband houden met uw bijzondere situatie. U kunt om welke reden dan ook bezwaar maken tegen marketingactiviteiten.

Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Voor cookies of e-mailmarketing bieden wij de volgende gemakkelijk te gebruiken optie:

● Cookies Instellingen en Voorkeuren. Instellingen voor cookies en u kunt cookies en andere trackingtechnologieën uitschakelen via de instellingen van uw browser.

● E-Mail Instellingen en Voorkeuren. Als u niet meer marketing e-mails van ons wilt ontvangen, kunt u zich te allen tijde afmelden door de afmeldlink te volgen in elke e-mail die wij versturen.

Naast de bovengenoemde rechten hebt u als inwoner van de EU het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit. Meer informatie over hoe u contact kunt opnemen met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit is beschikbaar via http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

12. Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Als u vragen of twijfels hebt over ons privacybeleid of als u uw rechten wilt uitoefenen, stuur dan een e-mail naar info@sofiaimplantcentre.com stuur ons een brief naar 251G Ring Road, Sofia, 1715, Bulgarije.

13. Updates online privacybeleid

Wij kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Lees ons beleid regelmatig door, aangezien het aangepaste beleid van toepassing zal zijn op uw toekomstig gebruik van onze Diensten.